Beveiligingsbedrijf UCM Bluestar Security

Beveiligingsbedrijf | Kennis

Als beveiligingsbedrijf opereert Bluestar al meer dan 10 jaar op de Nederlandse markt. In deze periode is wel duidelijk geworden dat het bezitten van kennis naast ervaring van essentieel belang is. Als beveiligingsbedrijf zetten wij voor zowel de leidinggevenden als alle medewerkers stevig in op het hebben kennis over Proactie en preventie.


Bluestar Security | Kundig

Geoefendheid is binnen ons beveiligingsbedrijf van groot belang. Immers bestaat onze dienstverlening uit het waarborgen van veiligheid op een publieksvriendelijke wijze. Iets wat niet uit boeken te leren is maar in het werkveld grotendeels geleerd er ervaren moet worden. Door de samenstelling van ons team slagen wij hier goed in!


We Love Crowds!

Als regionale grote speler op het gebied van evenementen beveiliging houdt UCM Bluestar Security van drukte! Bezoekers hebben we er in alle soorten en maten: van de uitbundige bezoeker tot de wat meer gereserveerde bezoeker en van een uitbundig muziekfeest tot een zakelijke bijeenkomst.


Proces naar veiligheid

Het waarborgen van veiligheid bestaat uit het doorlopen van een proces waarbij het begint met een gedegen risicoanalyse. Deze analyse vormt de basis voor het verder uitwerken van alle plannen rond veiligheid, crowd management, crowd control en inzetbepaling van het aantal en aard van beveiligers.



Wetgeving rondom beveiligingsbedrijf

Deze wet bevat de algemene regels die gelden voor beveiligingsorganisaties en recherche bureaus. Hieronder vallen eisen rondom vergunningsverstrekking, kwaliteitsbeleid, personeelseisen, financiele eisen en eisen voor het installeren van alarmapparatuur. De regelgeving is samen met de bijbehorende regeling in 1999 inwerking getreden, maar de eerste wettelijke regels voor beveiliging stammen al uit de jaren ’30 van vorige eeuw. 

Op zoek naar meer info over de Wpbr, klik hier.

Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Rpbr)

Deze regeling bevalt een uitwerking van bepaalde wetsartikelen uit de Wpbr. Hieronder vallen specifieke beschrijvingen en eisen rondom de opleiding, unformen, legitimatiebewijzen, instructie en controle van het personeel, verslaglegging, uitrusting, klachtbehandeling en afstemming van de werkzaamheden tussen beveiligingsbedrijf en politie.

Wijzigingen 2016

Per 1 juli 2016 treedt de wijziging van de Regeling particulier beveiligingsbedrijf en recherchebureaus in werking. De wijziging betreft het vervangen van bijlagen 5 en 6 van de regeling. Bijlage 5 bevat de geactualiseerde eisen aan geld- en waardetransport. Bijlage 6 heeft betrekking op de opname van de door de Nederlandse Veiligheidsbranche geactualiseerde Privacygedragscode voor de sector Particuliere onderzoeksbureaus in bijlage 6 van de RPBR. De wijzigingen zijn aangekondigd in de Staatscourant van 27 mei 2016.

Wijzigingen bijlage 5

De eisen die in voorgaande versie van bijlage 5 werden gesteld aan het geld- en waardetransport waren onverkort van toepassing op alle soorten geld- en waardetransport. Hierbij werd geen onderscheid gemaakt naar het voertuig en het soort transport. Aangezien niet alle voorwaarden in alle situaties toepasselijk waren, is in de praktijk een systeem ontstaan waarbij door de minister van Veiligheid en Justitie ontheffing van bepaalde eisen werd verleend aan transporteurs. Dit systeem ging ten koste van het overzicht bij de branche, de Nationale Politie en Justis.

Met deze wijziging wordt het in de praktijk ontwikkelde systeem van het stellen van verschillende voorwaarden voor verschillende soorten geld- en waardetransport geformaliseerd in regelgeving. Ook zijn de geld- en waardetransporten in verschillende categorieën ingedeeld. Dit onderscheid is gebaseerd op het soort waardemiddel dat wordt vervoerd, het voertuig waarmee het waardemiddel wordt vervoerd en de wijze waarop het vervoer geschiedt. Per categorie worden eisen gesteld. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de voorheen geldende voorwaarden voor geld- en waardetransporten en de verschillende ontheffingen die in het verleden zijn verleend. Hierbij is rekening gehouden met de verbetering van de veiligheid van voertuigen en de procedures om de veiligheid van het personeel te waarborgen. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat het niet meer noodzakelijk is in alle gevallen met twee personen een transport uit te voeren.

Er blijft in de nieuwe regeling een ontheffingsmogelijkheid bestaan. Ontheffing van de voorwaarden zal in de toekomst echter nog slechts in zeer uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden worden verleend. Technische ontwikkelingen op het gebied van waardetransporten zullen hier in beginsel geen aanleiding toe geven. Deze dienen te worden meegenomen in de volgende wijziging van de regeling en dus aangepast voor een beveiligingsbedrijf.

Wijzigingen bijlage 6

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de nieuwe Privacygedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus van de Nederlandse Veiligheidsbranche goedgekeurd. Aangezien de oude versie – waarvan de goedkeuring per 21 oktober 2014 is verlopen – als bijlage 6 integraal onderdeel uitmaakte van de regeling, wordt deze door middel van deze wijziging vervangen door de nieuwe gedragscode.

De nieuwe gedragscode komt grotendeels overeen met de oude. Deze is slechts op een aantal punten aangevuld en geactualiseerd. Het betreffen aanpassingen van verwijzingen naar gewijzigde regelgeving en documenten. Daarnaast is de toelichting waar nodig uitgebreid met het doel deze duidelijker te maken. Klik hier voor meer info over de Privacygedragscode 2016-2021.

Circulaire particuliere beveiligingsorganisaties

Deze circulaire bevat zeer concrete regels rondom de aanvraag voor (verlenging van) vergunningen, goedkeuring van de uniformen en legitimatiebewijzen.

Op de particuliere veiligheidsbranche is specifieke wetgeving van toepassing. Deze wetgeving stelt eisen aan een beveiligingsbedrijf en recherchebureaus, de opleidingen in de branche, bevat waarborgen voor de betrouwbaarheid van het personeel, regelt het toezicht door de politie en de klachtbehandeling door beveiligingsorganisaties. Ook zijn er specifieke regels voor particuliere alarmcentrales en geld- en waardetransport. Naast deze wet is er onderliggende regelgeving.