Alternatief voor een Slotenmaker Breda

Het overkomt ons allemaal wel eens… we lopen ons huis uit, trekken de deur achter ons dicht en als we weer thuis komen, of eerder al, ontdekken we dat we onze huissleutel nog thuis hebben laten liggen. Hoe komen we nu weer ons huis in?

 

Je hebt een dierbaar familielid of vriend(in) in ons verzorgingsgebied wonen maar zelf woon je niet in de buurt. Je probeert contact te krijgen met je dierbare maar dit lukt niet. Hoe kun je nu toch op een eenvoudige manier even iemand poolshoogte laten nemen zonder gelijk alle hulpdiensten te alarmeren, een slotenmaker Breda in te schakelen of zelf uren onderweg te zijn?

Vergeet slotenmaker Breda en ga met de tijd mee!

Dé Sleutel Beheer Service van Secutax Moerdijk BV en UCM Bluestar Security beheert voor u uw reservesleutel. Deze reservesleutel bewaren wij in onze goed beveiligde kluis. Via ons telefoonnummer kunt u ons 24 uur per dag, zeven dagen in de week en 365 dagen per jaar bereiken om de reservesleutel die u bij ons in beheer gegeven heeft naar toe te brengen zodat u weer toegang heeft tot uw woning. Dat natuurlijk pas nadat wij uw identiteit met zekerheid vastgesteld hebben.


Hoe werkt Sleutel Beheer Service van Secutax en Bluestar?

1

Neem contact met ons op via het contactformulier hieronder zodat wij u uitgebreid kunnen informeren over de kosten en mogelijkheden.

2

Wij maken een persoonlijke afspraak met u waarbij wij onze dienstverlening nogmaals doornemen en het contract onderteken.

3

U overhandigd ons uw reservesleutel en wij tekenen het overdrachtsformulier voor de ontvangst van uw sleutel die wij veilig opbergen.


4

Wij bergen uw reservesleutel op in onze sleutelkluis en brengen een uniek kenmerk aan zodat wij uw sleutel later kunnen herkennen.

5

Uw sleutel ligt nu veilig opgeborgen bij ons in een ruimte die permanent onder alarm staat of bemand is door onze beveiligers.

 

6

Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de kluis en dus uw reservesleutel. Een extra veilig gevoel dus!

 Veilig uw reservesleutel opbergen

Uw reservesleutel bij ons onderbrengen is een van de veiligste manieren om uw sleutel te bewaren. Wij bieden hierin vele waarborgen. Een greep uit deze waarborgen:

 • Secutax en Bluestar zijn erkende beveiligingsbedrijven met een officiële vergunning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • Alle medewerkers die direct toegang hebben tot de reservesleutel van uw bedrijf of woning worden iedere 3 jaar gescreend door de Politie.
 • De locatie waar uw sleutel bewaard wordt, is voorzien van moderne beveiligingstechnieken waarover we, begrijpelijk, niet te veel uit kunnen wijden.
 • Indien wij de opdracht krijgen om de sleutel naar u toe te brengen binnen ons verzorgingsgebied dan zal er een meervoudige identiteitscontrole plaatsvinden.
 • U bepaald zelf wie er eventueel nog meer gebruik mogen maken van uw sleutel. Denk hierbij aan uw partner, kinderen of directe familie en vrienden.

Vul voor meer informatie ons contactformulier in

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

 

Om u een beetje inzicht te geven in wat voor regelgeving er allemaal van toepassing is op beveiligingsbedrijven, hieronder een kleine preview. Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus:

Geldend van 04-07-2013 t/m heden

 

Wet van 24 oktober 1997 tot vaststelling van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een afzonderlijke wet regels te stellen voor particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, ter vervanging van de regelgeving terzake bij of krachtens de Wet op de weerkorpsen en de particuliere beveiligingsorganisaties, teneinde voorwaarden te scheppen voor een goed functioneren van deze organisaties en bureaus;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: Slotenmaker Breda

 

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 1

 • 1 In deze wet wordt verstaan onder:

  • a. Onze Minister: Onze Minister van Veiligheid en Justitie;

  • b. korpschef: de korpschef, bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

  • c. beveiligingswerkzaamheden: het bewaken van de veiligheid van personen en goederen of het waken tegen verstoring van de orde en rust op terreinen en in gebouwen;

  • d. beveiligingsorganisatie: een door een of meer personen in stand gehouden particuliere organisatie die gericht is op het verrichten van beveiligingswerkzaamheden;

  • e. recherchewerkzaamheden: het vergaren en analyseren van gegevens;

  • f. recherchebureau: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de uitoefening van een beroep of bedrijf met winstoogmerk recherchewerkzaamheden verricht, voor zover die werkzaamheden worden verricht op verzoek van een derde, in verband met een eigen belang van deze derde en betrekking hebben op een of meer bepaalde natuurlijke personen;

  • g. alarminstallateur: een persoon die

   • 1°. alarmapparatuur, installeert of zorgdraagt voor het onderhoud van alarmapparatuur,

   • 2°. een plan voor de installatie van alarmapparatuur ontwerpt of

   • 3°. assistentie verleent aan een persoon als bedoeld onder 1° of 2°;

  • h. alarmapparatuur: apparatuur, daaronder begrepen delen daarvan, die alleen of in combinatie met andere apparatuur een systeem vormt, dat door middel van detectoren via telecommunicatie signalen, die duiden op de aanwezigheid van personen, doorgeeft aan een of meer centrale punten, waar die signalen worden ontvangen en beoordeeld en van waaruit assistentie kan worden gevraagd aan derden;

  • i. luchtvaartterrein: een luchtvaartterrein als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder c, van de Politiewet 2012;

  • j. verordening: Verordening (EU) Nr. 1214/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 betreffende professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten over de weg tussen lidstaten van de eurozone (PbEU 2011, L 316).

 • 2 Geen beveiligingsorganisatie als bedoeld in het eerste lid, onder d, is een organisatie die:

  • a. wordt aangemerkt als weerkorps in de zin van artikel 1, tweede lid, van de Wet op de weerkorpsen;

  • b. ter uitvoering van een haar bij wettelijk voorschrift opgedragen taak, of in de uitoefening van een beroep dat aan een wettelijk voorschrift is onderworpen, beveiligingswerkzaamheden verricht. Slotenmaker Breda

 • 3 Geen recherchebureau als bedoeld in het eerste lid, onder f, is een organisatie die ter uitvoering van een haar bij wettelijk voorschrift opgedragen taak of in de uitoefening van een beroep dat aan een wettelijk voorschrift is onderworpen, recherchewerkzaamheden verricht. Slotenmaker Breda

 • 4 Het tweede lid, aanhef en onder b, en het derde lid zijn niet van toepassing voor zover een organisatie ook andere beveiligingswerkzaamheden onderscheidenlijk recherchewerkzaamheden verricht dan de in dit onderdeel of lid bedoelde. Slotenmaker Breda

 • 5 Onder een beveiligingsorganisatie als bedoeld in het eerste lid, onder d, wordt mede verstaan een bestuursorgaan dat ten behoeve van derden beveiligingswerkzaamheden verricht waarbij in hoofdzaak gebruik wordt gemaakt van personen en deze personen de werkzaamheden verrichten op grond van de Wet sociale werkvoorziening.

Artikel 2

 • 1 Het is verboden zonder vergunning van Onze Minister door de instandhouding van een beveiligingsorganisatie of recherchebureau beveiligingswerkzaamheden of recherchewerkzaamheden te verrichten of aan te bieden.

 • 2 Het is verboden zonder vergunning van Onze Minister grensoverschrijdend transport van eurocontanten over de weg uit te voeren, bedoeld in de verordening. Slotenmaker

 • 3 Onze Minister kan beveiligingsorganisaties of recherchebureaus van dit verbod bij ministeriële regeling vrijstelling verlenen, indien de aard van de werkzaamheden niet noodzaakt tot de toepassing van de bij of krachtens de artikelen 6 tot en met 10 gestelde regels. Aan een vrijstelling kunnen voorschriften verbonden worden.

 • 4 Met een vergunning, bedoeld in het eerste lid, wordt gelijkgesteld een vergunning afgegeven in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend Verdrag dat Nederland bindt, en die een beroepsniveau waarborgt dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met de nationale vergunning wordt nagestreefd. Slotenmaker Breda

Artikel 3

Een vergunning voor een beveiligingsorganisatie kan worden verleend voor één van de volgende categorieën:

 • a. een particulier beveiligingsbedrijf, zijnde een onderneming of een onderdeel daarvan die in de uitoefening van beroep of bedrijf ten behoeve van derden beveiligingswerkzaamheden verricht en daarbij in hoofdzaak gebruik maakt van personen;

 • b. een particuliere alarmcentrale, zijnde een onderneming die in de uitoefening van beroep of bedrijf ten behoeve van derden in een centraal alarmmeldpunt, de door alarmapparatuur verzonden signalen ontvangt en beoordeelt en zonodig assistentie vraagt aan de politie, andere overheidsinstanties of particulieren;

 • c. een particulier geld- en waardetransportbedrijf, zijnde een onderneming die in de uitoefening van beroep of bedrijf ten behoeve van derden geld en grote waarden met een beperkt volume vervoert;

 • d. een bedrijfsbeveiligingsdienst, zijnde een door een particuliere organisatie in stand gehouden organisatie die ten behoeve van de eigen organisatie beveiligingswerkzaamheden verricht; Slotenmaker Breda

 • e. overige beveiligingsorganisaties: particuliere organisaties die beveiligingswerkzaamheden verrichten, anders dan omschreven onder a tot en met d, alsmede bestuursorganen als bedoeld in artikel 1, vijfde lid.

Artikel 4

 • 1 Een vergunning als bedoeld in artikel 2, eerste of tweede lid, wordt verleend indien, gelet op de voornemens en antecedenten van de aanvrager of van de personen die het beleid van de aanvrager bepalen, naar redelijke verwachting zal worden voldaan aan de bij of krachtens de artikelen 6 tot en met 10 gestelde regels en ook overigens zal worden gehandeld in overeenstemming met hetgeen van een goede beveiligingsorganisatie of een goed recherchebureau in het maatschappelijk verkeer mag worden verwacht. Slotenmaker

 • 2 De aanvraag van een vergunning bevat ten minste de volgende gegevens:

  • a. indien de aanvraag betrekking heeft op een beveiligingsorganisatie: de categorie waarop de aanvraag betrekking heeft;

  • b. indien de aanvrager een rechtspersoon is: de statuten van de rechtspersoon;

  • c. een opgave van de werkzaamheden die de aanvrager voornemens is te gaan verrichten.

 • 3 Onze Minister kan de aanvrager daarnaast verzoeken nadere gegevens te verstrekken, die voor een goede beoordeling van de aanvraag van belang kunnen zijn. Slotenmaker

 • 4 Een vergunning wordt verleend voor een periode van ten hoogste vijf jaren en kan telkens worden verlengd voor een periode van eveneens ten hoogste vijf jaren. Slotenmaker Breda

 • 5 Een vergunning kan worden beperkt tot een bepaald territoir.

 • 6 Aan een vergunning kunnen voorschriften worden verbonden met betrekking tot:

  • a. het waarborgen van een goed samenspel met overheidsinstellingen;

  • b. de in artikel 6 bedoelde onderwerpen.

 • 7 Een vergunning wordt verleend of verlengd na de betaling van een vergoeding van kosten. Onze Minister stelt bij ministeriële regeling regels voor de hoogte van de vergoeding. Slotenmaker

 • 8 Onze Minister beslist binnen dertien weken op de aanvraag van een vergunning.